. Leveringsvoorwaarden

Sinds 1986      elite@elite-research.org (+31)(0)413-269482
.
.
.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELITE GROUP,
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE (5402 KD) UDEN AAN DE PRESIDENT KENNEDYLAAN 16.

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a. Aanbieding:
Ieder door Elite Group gedaan aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst tussen partijen alsmede iedere van Elite Group uitgaande uitnodiging om in onderhandeling te treden over het aangaan van een dergelijke Overeenkomst;

b. Adressenbestanden:
Alle adressenbestanden die door Elite Group op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever is of wordt aangeboden, inclusief alle daarmee samenhangende documentatie;

c. Diensten:
Het door Elite Group op grond van een Overeenkomst ter beschikking stellen van Informatiematerialen en/of Adressenbestanden aan de Opdrachtgever;

d. Informatiemateriaal:
Alle informatie die door Elite Group op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever is of wordt aangeboden, inclusief alle daarmee samenhangende documentatie;

e. Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Elite Group een offerte en/of aanbieding aanbiedt of aan wie Elite Group een offerte en/of aanbieding verstrekt;

f. Elite Group:
J.R.M. van Hezewijk, handelend onder de namen “Elite Group”, “Elite Mail” en “Elite Network Research” gevestigd te ( 5402 KD ) Uden aan de President Kennedylaan 16 (hierna: ‘Elite Group’) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 16055607;

g. Overeenkomst:
De door Partijen gesloten Overeenkomst die betrekking heeft het verlenen van diensten door Elite Group, zoals nader gespecificeerd in de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de (eventueel) daarbij behorende bijlagen;

h. Partijen:
Elite Group en Opdrachtgever gezamenlijk;

i. Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

2.1 Deze Voorwaarden gelden voor alle Aanbiedingen en/of Overeenkomsten tussen Partijen, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een schriftelijke afwijking geldt slechts éénmalig.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Elite Group op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Alle opgaven en/of door Elite Group gegeven informatie met betrekking tot haar Diensten geschieden naar beste weten van Elite Group, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en/of omvang dan ook worden uitdrukkelijk door Elite Group voorbehouden.

2.4 Een Opdrachtgever die zelf in opdracht handelt is en blijft de wederpartij vanElite Group. De Opdrachtgever is in dat geval verplicht deze Voorwaarden alsmede de inhoud van de Overeenkomst aan zijn/haar opdrachtgever bekend te maken. Door deze bekendmaking wordt laatstbedoelde opdrachtgever geacht in te stemmen met de tussen Partijen geldende Voorwaarden. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van een door Opdrachtgever in te schakelen computerservicebureau en/of enige andere derde(n).

Artikel 3 Overeenkomst:

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Elite Group een schriftelijke (order)bevestiging aan Opdrachtgever heeft verstrekt of indien Elite Group reeds uitvoering aan een door Elite Group verstrekte order heeft gegeven. Een Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere door de Opdrachtgever gedane mededelingen, voorstellen, adviezen en/of door Partijen gemaakte afspraken.

3.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze door Partijen schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3.3 Indien en voorzover Elite Group op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst daadwerkelijk tot stand is gekomen, zal de Opdrachtgever Elite Group daarvoor betalen conform de door Elite Group gehanteerde gebruikelijke tarieven.

Artikel 4 Diensten:

4.1 Door Elite Group worden de volgende diensten verricht, te weten het aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen van Informatiematerialen en/of van Adressenbestanden.

4.2 Alle bijzondere eisen, die door de Opdrachtgever aan de door Elite Group te verrichten Diensten worden gesteld, die afwijken van de daaraan gebruikelijk te stellen eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst nadrukkelijk en voldoende gedetailleerd door Opdrachtgever aan Elite Group kenbaar te zijn gemaakt.

Artikel 5 Aanbiedingen, prijzen, tarieven en betaling:

5.1 Alle Aanbiedingen van Elite Group zijn éénmalig, geheel vrijblijvend en geldig gedurende de in die Aanbieding vermelde termijn. Elite Group is slechts aan enige Aanbieding gebonden indien aanvaarding hiervan door Elite Group binnen de vermelde termijn wordt bevestigd.

5.2 Afwijkingen van gedane Aanbiedingen binden Elite Group enkel en alleen indien deze afwijkingen schriftelijk door Elite Group zijn bevestigd.

5.3 Tenzij anders is aangegeven, zijn alle door de Opdrachtgever te hanteren prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting. Alle (eventueel) overige in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde heffingen, rechten en/of lasten zullen additioneel doorElite Group in rekening worden gebracht.

5.2 De door Elite Group gehanteerde prijzen en tarieven kunnen eenzijdig worden aangepast, tenzij enige geldende wet- en/of regelgeving zich tegen een dergelijke aanpassing verzetten.

5.3 Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en zonder enige korting en/of compensatie door de Opdrachtgever te geschieden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.4 Ingeval van overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever vanaf het moment van overschrijding van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een verdere aanmaning of ingebrekestelling van Elite Group is vereist. In een dergeliijk geval is de Opdrachtgever – onverminderd haar overige verplichtingen – een rente verschuldigd van anderhalf procent per maand, of een gedeelte van een maand. Deze rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten geschieden tot aan de dag van algehele voldoening door de Opdrachtgever van het nog verschuldigde bedrag / bedragen. Tevens komen in een dergelijk geval ook alle (mogelijke) door Elite Group te maken buitengerechtelijke kosten en incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze incassokosten worden, naar de uitsluitende keuze van Elite Group vastgesteld op (maximaal) 15 procent van het te vorderen bedrag inclusief rente, met een minimum van € 250,-, danwel op de werkelijk door Elite Group te maken incassokosten.

Artikel 6 Levertermijnen:

6.1 Alle door Elite Group genoemde levertermijnen zijn louter indicatief en naar beste weten van Elite Group vastgesteld. Levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2. Bij niet tijdige levering door Elite Group dient deze derhalve door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering na de geïndiceerde levertermijn is de Opdrachtgever verplicht af te nemen, zonder dat Elite Group hierdoor schadeplichtig zal zijn. Indien sprake is van enige overschrijding, zal Elite Group de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7 Geheimhouding:

7.1 Partijen zijn over en weer tot strikte geheimhouding verplicht van alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om deze vertrouwelijke informatie strikt geheim te houden.

Artikel 8 Gebruik Informatiematerialen en Adressenbestanden

8.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd om alle door Elite Group aangeleverde Informatiematerialen en/of Adressenbestanden uitsluitend éénmalig en binnen een door Partijen overeengekomen termijn na levering door Elite Group te gebruiken voor het door de Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk bekendgemaakte doel en wijze.

8.2 Informatiematerialen dienen binnen een termijn van 5 werkdagen na afloop van de tussen Partijen overeengekomen termijn aan Elite Group geretourneerd te zijn. Bij gebreke van tijdige retournering van de informatiematerialen is de Opdrachtgever aan Elite Group een boete verschuldigd van 100 % van de tussen Partijen overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van Elite Group om in rechte volledige schadevergoeding terzake te vorderen.

8.3 Adressenbestanden dienen binnen een termijn van 6 weken na afloop van de tussen Partijen overeengekomen termijn aan Elite Group geretourneerd te zijn. Bij gebreke van tijdige retournering van de adressenbestanden is opdrachtgever aan Elite Group een boete verschuldigd van 100 % van de tussen Partijen overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van Elite Group om in rechte volledige schadevergoeding terzake te vorderen.

8.4 Alle Informatiematerialen en/of Adressenbestanden bevatten unieke, waardevolle en/of vertrouwelijke informatie. Bestanden en/of materialen die deel uitmaken van Informatiematerialen en/of Adressenbestanden zullen door de Opdrachtgever niet worden toegevoegd aan eigen (bestaande) bestanden en/of bestanden van derden.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle Informatiematerialen en/of Adressenbestanden en alle daaruit voortvloeiende rechten zijn en blijven exclusief toebehoren aan Elite Group als enige rechthebbende. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten in en voortvloeiend uit de Informatiematerialen en/of Adressenbestanden berusten geheel en volledig toe aan Elite Group.

9.2 Behoudens hetgeen bepaald in art. 8.1, is het de Opdrachtgever zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Elite Group niet toegestaan om de Informatiematerialen en/of Adressenbestanden (geheel of gedeeltelijk) op te vragen, te hergebruiken, te verveelvoudigen, te kopiëren, te distribueren, te verspreiden, te wijzigen of onder welke titel of voor welk doel dan ook aan enige derde(n) over te dragen, te leveren, af te staan, ter inzage te geven en/of door enige derde(n) te (laten) doen gebruiken.

9.3 Ingeval van enige inbreuk door de Opdrachtgever op de intellectuele eigendomsrechten van Elite Group, behoudt Elite Group zich het recht voor om de hierdoor geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding:

10.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, heeft Elite Group het recht de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte.

10.2 Indien een opschorting 1 maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat een tekortkoming in de nakoming van een uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichting door één van beide Partijen tenminste 1 maand zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn.

10.3 Elite Group is gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever:
– al dan niet op eigen verzoek in staat van faillissement of in staat van surséance van betaling wordt verklaard danwel een buitengerechtelijke schuldenregeling treft;
– zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt;
– als gevolg van enig overheidsingrijpen niet tot nakoming van zijn verplichtingen in staat is;
– enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, daaronder conservatoir beslag, executoriaal beslag en fiscaal bodembeslag begrepen;
In de bovengenoemde gevallen is Elite Group niet gehouden tot enige schadevergoeding. Eventuele vorderingen van Elite Group op de Opdrachtgever zijn dadelijk en ineens opeisbaar.

10.4 Beëindiging van de Overeenkomst door ontbinding en/of beëindiging met wederzijds goedvinden, bevrijdt de Partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. De Opdrachtgever zal niet het recht hebben de reeds door haar ontvangen prestaties ongedaan te maken, en is gehouden haar betalingsverplichtingen terzake van deze prestaties na te komen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Elite Group is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van tekortkomingen door Elite Group bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld, grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Elite Group. In een dergelijk geval zal de totale aansprakelijkheid van Elite Group jegens de Opdrachtgever in of buiten contract in elk geval beperkt blijven tot de hoogte van de betreffende contractsom.

11.2 Elite Group is niet aansprakelijk voor de volledigheid en/of juistheid van de door haar verstrekte Informatiematerialen en/of Adressenbestanden.

11.3 Elite Group is niet aansprakelijk voor het gebruik door de Opdrachtgever van de door haar verstrekte Informatiematerialen en/of Adressenbestanden. De Opdrachtgever vrijwaart Elite Group van alle mogelijke schades en/of aanspraken die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van de Informatiematerialen en/of Adressenbestanden door de Opdrachtgever of derden.

11.4 Elite Group vrijwaart de Opdrachtgever voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de Diensten en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten.

11.5 Elite Group wijst erop dat de door haar te verrichten Diensten in beginsel onder het bereik van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) valt. Elite Group is nimmer aansprakelijk voor het gebruik door de Opdrachtgever van haar diensten indien bedoeld gebruik in strijd zou blijken te zijn met enige bepaling van de Wbp.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1 Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en gezamenlijk door Partijen worden afgeweken.
12.2 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na (tussentijdse) beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren (waaronder onder andere de bepalingen over intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter) zullen na beëindiging van de Overeenkomst geldig blijven.

12.3 Elite Group heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens voor reeds gesloten Overeenkomsten. Elite Group zal wijzigingen tenminste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend maken.

12.4 De inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is strikt vertrouwelijk en mag zonder toestemming van de andere Partij niet aan derden openbaar worden gemaakt, tenzij de wet daartoe verplicht en tenzij het gegevens van algemene bekendheid betreft, zonder dat openbaarmaking hiervan tot schending van deze geheimhoudingsverplichting leidt.

Artikel 13 Geschillen:

13.1 Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle tussen Partijen ontstane geschillen terzake van de interpretatie of uitvoering van deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting van enig andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch, onder nummer 16055607

Laatst gewijzigd op [14 september 2009]